ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ


ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ, [ਵੈੱਬਸਾਈਟ] ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ [ਸਾਈਟ_ਨਾਮ] ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ.

1. ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ


ਲਾਗ ਡਾਟਾ


ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾ .ਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੌਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਟਰ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (IP) ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾ .ਜ਼ਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਕਰਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖੇ ਗਏ ਪੰਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀ, ਹਰੇਕ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਬਿਤਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.


ਡਿਵਾਈਸ ਡੇਟਾ


ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ. ਇਸ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਵਾਈਸ ਪਛਾਣਕਰਤਾ, ਡਿਵਾਈਸ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਥਾਨ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੈਟਿੰਗ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ.


ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ:
 • ਨਾਮ
 • ਈ – ਮੇਲ
 • ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ
 • ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ
 • ਫੋਨ / ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ
 • ਘਰ / ਡਾਕ ਦਾ ਪਤਾ
 • ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ
 • ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਪਤਾ
 • ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

2. ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ


ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਹਨ.

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿੱਥੇ:

 • ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਧਿਰ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ);
 • ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ), ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ;
 • ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖ਼ਬਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ); ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ (ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ).


ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ, ਖੁਲਾਸਾ, ਨਕਲ, ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ. ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ 100% ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ. ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

3. ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ


ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ:

 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ;
 • ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ;
 • ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ;
 • ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ;
 • ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ;
 • ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ;
 • ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ;
 • ਸਾਡੀਆਂ ਕਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ.

4.ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ


ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

 • ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, (ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ) ਆਈਟੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ, ਹੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੈਟਵਰਕ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਗਲਤੀ ਲੌਗਰਜ਼, ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ-ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ;
 • ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈਆਂ;
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ;
 • ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਨਲਜ਼ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ;
 • ਤੀਜੀ ਧਿਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ
 • ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ.

5. ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਬਾਦਲੇ


ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਨੈਡਾ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ.


ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ (ਈਈਏ) ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਈਈਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਬਾਈਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ.

ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ. ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ.

6. ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ


ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ:
ਸਾਨੂੰ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਰੱਖਣ, ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ) ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.


ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ:
ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ.


ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ:
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਐਕਸੈਸ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ: ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਿਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਐਸਵੀ ਫਾਰਮੈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਈਏ.


ਸੁਧਾਰ:
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ, ਅਧੂਰੀ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ.


ਡਾਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ:
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ.


ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ:
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਯਮਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ.


ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰੋ:
ਸਾਡੇ ਈ-ਮੇਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ (ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਚਾਰ ਸਮੇਤ), ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ.

7. ਕੂਕੀਜ਼

ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ “ਕੂਕੀਜ਼” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਕ ਕੂਕੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਟਰ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ ਵੇਖੋ.

8. ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ.

9. ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਾਹਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਗੋਪਨੀਯ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ.

10. ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਾਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ. ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.


ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜਿਸਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਧੀ ਗਈ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ.


ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ.