ਫੁੱਲ, ਪੁੰਗਰੋ- ਵਧੋ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਵਰ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰੋ.
ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਪਨੀ ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ.

Retail Agronomy Sales & Marketing Manager

Growers Supply Company Limited is currently seeking a dedicated and motivated individual to join our team as a Retail Agronomy Sales & Marketing Manager. Reporting to the General Manager, the role of the Retail Agronomy Sales and Marketing Manager is to manage the development and performance of all Sales and Marketing activities, providing leadership towards the achievement of maximum profitability and growth in line with company vision and values.

For more information: Click Here

Store Manager (Penticton)

Growers Supply Company Limited is looking for an enthusiastic individual to join our team as a Store Manager. With a passion for people, you are a person who loves working with and creating a positive experience for others.

As a Store Manager, you are responsible for the efficiency of the store’s operations. You will assist in leading and managing staff to achieve the highest level of customer service while adhering to all Safety Protocols, Standard Operating Procedures, Corporate Policies, Health & Safety, and other programs and initiatives.

For more information: Click Here.

Truck Driver (Class 1) – Oliver

Growers Supply Company Limited is currently seeking a dedicated individual to join our team as a Truck Driver (Class 1) to ship company products throughout the Okanagan and British Columbia. This position requires the chosen candidate to provide transportation with our Flatdeck/Super B Division. We are seeking an individual who is responsible, punctual, aware and has a clean drivers aspect.

This position would work out of our Oliver location.

For more information: Click Here.